แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของ สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

     คำชี้แจง
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบในช่อง พร้อมแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด และ บันทึกความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
                   ลงในช่องที่กำหนดให้ การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาองค์กร ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
     1  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  
     2  สังกัดวิทยาลัย   
     3  เพศ     
                             ชาย            
                             หญิง   
     4  อายุ     
                          น้อยกว่า 19 ปี                
                          20 - 29  ปี             
                          30 - 39  ปี            
                          40 - 49  ปี         
                          50  ปีขึ้นไป     
       5  ประเภท     
                         
                          พนักงานราชการ             
                          ลูกจ้างประจำ            
                          จ้างเหมาบริการ

 ส่วนที่ 2 :  การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการในด้านต่างๆของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
         ชี้แจง การให้คะแนน 
ให้ผู้ตอบแบบสำรวจบันทึกระดับคะแนนในช่อง โดยมีความหมายดังนี้
                                  5 = 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
                                  4 = 
ระดับความพึงพอใจ มาก  
                                  3 =
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  
                                  2 = 
ระดับความพึงพอใจ น้อย 
                                  1 = ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด .
สำนัก หน่วย ศูนย์ กระบวนการ
ขั้นตอน
การให้บริการ
เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ

สิ่งอำนวย
ความสะดวก

คุณภาพ
การให้บริการ
ความเชื่อมั่น
คุณภาพ
การให้บริการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
   สำนักอำนวยการ
   สำนักความร่วมมือ
   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
   ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำัลังคนอาชีวศึกษา
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน
   ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออาชีวศึกษาต่างประเทศ
   ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
   ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
 

  ส่วนที่ 3 :  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานในส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          
.