การบันทึกข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษา : ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน และตำแหน่ง

        คำแนะนำ : เลือกให้ถูกนะครับ มิฉะนันชื่อท่านจะไปปรากฏในหน่วยงานอื่นที่ท่านเลือกผิด

        คำแนะนำ : แยกให้ดีนะครับว่าท่านเป็น ขรก. / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ หรือ อัตราจ้าง

        คำแนะนำ : ตอบคำถามข้อนี้ เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างประจำเท่านั้น


ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล
        คำแนะนำ : บันทึกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องมีเครื่องหมาย - ระหว่างตัวเลขครับ


ส่วนที่ 3 ข้อมูลประวัติการศึกษา


ส่วนที่ 3.1 ระดับปริญญาส่วนที่ 3.2 ตอบข้อคำถามกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาเท่านั้นส่วนที่ 4 ข้อมูลภาระงาน การปฏิบัติหน้าที่


ส่วนที่ 4.1 ผู้ทำหน้าที่สอน ตอบคำถามนี้ส่วนที่ 4.2 ผู้ทำหน้าทีสายงานสนับสนุน ตอบคำถามนี้


ส่วนที่ 5 ข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี)


ส่วนที่ 6 บันทึก (SAVE) ข้อมูลเข้าระบบ