ระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร Online

ประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ช่างเวลาการเปิดระบบรายงานทางระบบ online : ระหว่างวันที่ 1 -7 ตุลาคม 2560

คำชี้แจง

ขอให้เจ้าหน้าที่งานบุคคลากร ดำเนินการ ดังนี้
           1. ตรวจสอบว่า บุคลากรในสังกัดบันทึกข้อมูลครบถ้วน/ถูกต้อง/สมบูรณ์ แล้วหรือไม่
           2. กรณีบุคลากรในสังกัดบันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรที่ขาดหายไปเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
           3. กรณีสถานศึกษามีอัตราว่าง ขอให้บันทึกข้อมูลอัตราว่าง และระบุว่าตำแหน่งว่าง (ครูสายการสอน)นั้น เดิมผู้ดำรงตำแหน่งที่ว่างทำการสอนในประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานอะไร
(ระบุเงื่อนไขอัตราว่างด้วย เนื่องจาก สอศ.มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วย) และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้..
       

    ลงชื่อเข้าโปรแกรมตรวจสอบ คลิกที่นี่ 

            ใช้ username และ password ที่ส่งมาทาง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 
หน่วยงานล่าสุดที่เข้าดำเนินการขณะนี้ คือ : วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่