http://www.lertkrai.net  
 
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  |  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สอศ.     | Hotmail | Facebook      |  Google Doc    | Google search  | GmailYoutube | 4shared.com | รายงาน kpi  | ประเมิน   
     
  เผยแพร่ ข่าว ประชาสัมพันธ์                   
+  รายงานผลการวิจัย " ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ ของการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
    ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"
 ..Click    
+  คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI ส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  ..Click  
+  การศึกษาวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังในสถาบัน การอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ..Click
  
 
      Admin : Santi Lertkrai                            
      Santi@lertkrai.net  
     
     
       
    ชวนติดตามเว็บไซด์น่าสนใจ ผลงานวิชาการ ระดับ ชช (ผอ.กพร. สอศ.)  คู่มือ Kpi 2560  
             
   
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน       Download โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษา  
 + พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 + พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 + กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สอศ.พ.ศ.2546
 + กฎกระทรวงจัดตั้งสถาบัน กอศ.19 สถาบัน
 + กฎกระทรวงจัดตั้งสถาบันกอศ.เกษตร 4 ภาค  
 + โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

  + สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  + สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
  + สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
  + สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  + สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
  + สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง